Verklaring inzake gegevensbescherming

De K+S Minerals and Agriculture GmbH is verheugd om u op onze website www.axal-pro.com te mogen verwelkomen. Wij danken u voor uw interesse voor onze onderneming, onze producten en diensten. De bescherming van uw privacy tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons en de grondslag voor goede zakelijke relaties. De gegevensverwerking berust op het principe van rechtmatigheid, doelbinding, juistheid, minimale gegevensverwerking en opslagbeperking, transparantie en bescherming van vertrouwelijkheid en integriteit.

In deze privacyverklaring delen wij u mede welke persoonsgegevens wij op onze website gebruiken en bewaren, voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden. Deze website bevat mogelijk links die niet onderhevig zijn aan deze privacyverklaring.

Protocol voor toegang tot de website

Wat gebeurt bij het gebruik van onze website?
Gedurende het uitsluitend informatieve gebruik van onze website, d.w.z. zonder een registratie of uitwisseling van informatie, zullen wij slechts die persoonsgegevens van u gebruiken die door uw browser aan onze server ter beschikking worden gesteld. Bij het bezoek van onze website gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Het IP-adres
 • Datum en tijd van het contact
 • De regio (zonder adres) waar vandaan het IP-adres contact maakt met de website
 • Soort browser en taal (bijv. Chrome, Firefox, Safari) en versie
 • Besturingssysteem
 • Type apparatuur (bijv. mobiele telefoon, desktopcomputer, tablet)
 • Browsing-gedrag op de website (bijv. wanneer werd de website bezocht, welke onderdelen werden aangeklikt, hoelang duurde het bezoek aan de website)
 • De website, waarvandaan bezocht wordt.

Deze gegevens worden ten behoeve van de werking en functionaliteit van de website, de verbetering van de content van de website en de ontwikkeling van statistische analyses op grond van surfgedrag verwerkt en bewaard. Tevens worden de gegevens verwerkt en opgeslagen ten behoeve van de analyse van de technische functionaliteiten van de website en voor de waarborging van de veiligheid van de informatiesystemen.
Ons gerechtvaardigd belang aan de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 sub. f van de AVG heeft zijn grondslag in de noodzaak om deze website voor u ter beschikking te stellen en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen.

Contactformulieren en e-mailadressen
Op onze website vindt u e-mailadressen en contactformulieren waarmee u elektronisch contact met ons bedrijf kunt opnemen en direct in contact met ons kunt komen. Als u per e-mail of via het contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte persoonsgegevens automatisch bewaard. Deze vrijwillig door u verstrekte persoonsgegevens worden ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag of om in contact met u te komen bewaard. Welke gegevens worden verzameld via het contactformulier, blijkt uit het betreffende contactformulier. Tevens bewaren wij het door uw Internet-Service-Provider (ISP) verstrekte IP-adres van het op het tijdstip van de aanmelding gebruikte computersysteem en de datum en tijd van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om een (mogelijk) misbruik van uw e-mailadres in de toekomst te kunnen traceren en dient daarom voor onze wettelijke bescherming.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens betekent is uw toestemming volgens art. 6, lid 1 sub. a van de AVG. Mocht het doel van uw contact het afsluiten van een contract zijn, is art. 6, lid 1 sub b van de AVG de bijkomende rechtsgrond voor de gegevensverwerking. Uw persoonsgegevens zullen na de definitieve verwerking van uw aanvraag worden verwijderd mits ervan kan worden uitgegaan dat de kwestie definitief is geregeld en geen wettelijke bewaringsplicht voor deze gegevens bestaat.

Plug-ins vanr derden
Google Web Fonts

Onze website maakt gebruik van “Google Fonts” teneinde een uniforme weergave van lettertypes te garanderen. Deze worden ter beschikking gesteld door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Bij het aanklikken van een pagina worden deze Web Fonts in de cache van uw browser geladen om teksten en lettertypes correct weer te geven

Dit houdt in dat uw browser verbinding moet maken met de servers van Google. Hierdoor wordt de via uw IP-adres op onze website verstrekte informatie doorgegeven aan Google. Wij gebruiken Google Web Fonts voor onze website zodat deze op verschillende soorten eindapparatuur uniform en aantrekkelijk wordt weergegeven. Daaruit resulteert ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 sub. f van de AVG. Ingeval u een browser gebruikt die Web Fonts niet ondersteunt, zal onze website met het standaard lettertype van uw computer worden weergegeven.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u bij https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Links op websites en content van derden
Op onze websites vindt u links naar andere websites in het internet. Wij hebben geen invloed op de websites die wij als link vermelden en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden. Wij verwijzen u naar de privacyverklaringen van deze websites van derden.

Duur van de opslag van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens slechts voor de duur van het respectievelijke doel, d.w.z. in overeenstemming met deze privacyverklaring ofwel zoals wettelijk is voorgeschreven. Na het bereiken van het doel waar deze voor zijn verstrekt, zullen deze gegevens in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming worden verwijderd

Maatregelen ten aanzien van de veiligheid van uw gegevens
Wij gebruiken technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om de door ons beheerde persoonsgegevens van u tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden te beschermen. Deze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technische ontwikkelingen doorlopend aangepast en verbeterd.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor automatische gegevensverwerking en van de toezichthouder voor gegevensbescherming

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 7
34131 Kassel, Deutschland
Telefon +49 561 9301 0

is de verantwoordelijke voor automatische gegevensverwerking.
U kunt de toezichthouder voor gegevensbescherming van K+S Minerals and Agriculture GmbH bereiken onder

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Str. 7
34131 Kassel, Germany Telefon +49 561 9301 2404
datenschutz [at] k-plus-s [dot] com

Uw rechten m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens
De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming waarborgt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens het recht om te interveniëren en informatie in te winnen. Dit zijn uw rechten:

 • Recht op inzage: de betrokkene beschikt over het recht op inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: de betrokkene beschikt over het recht op onverwijlde rectificatie van hem betreffende incorrecte gegevens en/of het recht op vervollediging van bij ons bewaarde gegevens.
 • Recht op gegevenswissing: de betrokkene beschikt over het recht om het wissen van zijn persoonsgegevens te eisen ingeval aan de voorwaarden van art. 17 lid 1 van de AVG wordt voldaan.
 • <li&lt;recht&gt; <ul>
 • Recht op voorlichting: als u als betrokkene van het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking gebruik wilt maken, zijn wij verplicht om alle ontvangers van uw persoonsgegevens over deze rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. U beschikt over het recht van informatie ten aanzien van deze ontvangers.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gebruikelijke vorm en in een machinaal leesbaar formaat te ontvangen ofwel de overdracht aan een andere verantwoordelijke te eisen in zoverre dit technisch haalbaar is.
 • Recht op intrekking van verleende toestemming: de betrokkene beschikt over het recht reeds verleende toestemmingen voor de verwerking van gegevens te allen tijde en met werking voor de toekomst te herroepen. Ingeval van een intrekking zullen wij de betreffende persoonsgegevens onverwijld verwijderen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
 • Recht om een klacht in te dienen: u beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot onze verwerking van uw gegevens. De voor K+S Minerals and Agriculture GmbH verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming in de deelstaat Hessen.
 • Recht van bezwaar: indien wij bij een belangenafweging uw persoonsgegevens op grond van ons overwegend gerechtvaardigd belang verwerken, rest u te allen tijde het recht om op grond van redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie bezwaar aan te tekenen tegen deze verwerking en deze verwerking met werking voor de toekomst te herroepen.
</li&lt;recht&gt;</ul>

Wijzigingen m.b.t. de informatie over de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te mogen aanpassen en wijzigen. Derhalve verzoeken wij u deze privacyverklaring regelmatig in te zien en te controleren.

Stand: Maart 2020